1 บาท  ปี พ.ศ 2520
  • น้ำหนัก: 7.00 กรัม
  • ชนิดราคา: 1.00 บาท
  • ลักษณะ:
  • วันที่ประกาศใช้: 21/12/2519
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.0 มิลลิเมตร
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ริมขิบซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย"
ริมขอบขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"
รูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เบื้องหลังเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวราราม เบื้องบนขวามีปีพุทธศักราชที่ผลิต "พ.ศ. ๒๕๒๐"
ถัดลงมามีข้อความบอกราคา "๑ บาท" 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  25  มิลลิเมตร
น้ำหนัก   7  กรัม
วันที่ประกาศใช้  21  ธันวาคม พ.ศ. 2519
เหรียญหมุนเวียนชนิดนิกเกิล ราคา   1 บาท