10 บาท 100 ปี ร.5 เสด็จประพาสยุโรป + ตลับ
50.00 บาท

รหัส: 0571700019

จำนวน:

10 บาท(สองสี)  เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป

เส้นผ่าศูนย์กลาง  26 มิลลิเมตร

น้ำหนัก   8.5 กรัม

ลักษณะ   เหรียญกลม โลหะสองสี

วันที่ประกาศใช้  21  กรกฎาคม พ.ศ. 2541

เหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา   10 บาท

จำนวนการผลิต :  5,000,000 เหรียญ


ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ใน หมวดหมู่ นี้